Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.01.01
do 2009.08.11
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 15
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.08.12
zmieniony przez
2009.08.31
zmieniony przez
2012.01.01
zmieniony przez
2015.04.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 581
2016.11.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1793
2017.07.23
zmieniony przez
2017.10.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1938
2018.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1510
2019.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1373
2019.10.05
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15. 1. Świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie.

2. Świadczeniobiorcy zapewnia się i finansuje ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie:

  1) badanie diagnostyczne, w tym medyczną diagnostykę laboratoryjną;

  2) świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób, w tym obowiązkowe szczepienia ochronne;

  3) podstawową opiekę zdrowotną;

  4) świadczenia w środowisku nauczania i wychowania;

  5) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne;

  6) rehabilitację leczniczą;

  7) świadczenia stomatologiczne;

  8) leczenie szpitalne;

  9) świadczenia wysokospecjalistyczne;

  10) leczenie w domu chorego;

  11) badanie i terapię psychologiczną;

  12) badanie i terapię logopedyczną;

  13) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze;

  13a) opiekę paliatywną i hospicyjną;

  14) pielęgnację niepełnosprawnych i opiekę nad nimi;

  15) opiekę nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu;

  16) opiekę nad kobietą w okresie karmienia piersią;

  17) opiekę prenatalną nad płodem i opiekę nad noworodkiem oraz wstępną ocenę stanu zdrowia i rozwoju niemowlęcia;

  18) opiekę nad zdrowym dzieckiem, w tym ocenę stanu zdrowia i rozwoju dziecka do lat 18;

  19) leczenie uzdrowiskowe;

  20) zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze;

  21) transport sanitarny;

  22) ratownictwo medyczne.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wykaz i zakres udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych, które są finansowane z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia,

  2) tryb przekazywania środków publicznych z tytułu realizacji świadczeń, o których mowa w pkt 1,

  3) sposób ustalania ceny oraz finansowania świadczeń, o których mowa w pkt 1,

  4) podmioty dokonujące oceny jakości świadczeń, o których mowa w pkt 1

- kierując się w szczególności wymaganiami dotyczącymi szczególnych kwalifikacji personelu udzielającego tych świadczeń i koniecznością użycia specjalistycznej aparatury.