Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.05.2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.03.01
do 2018.01.18
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 801
2017.03.01
zmieniony przez
2018.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 170
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Właściwość miejscową organów celnych ustala się w sprawach dotyczących:

  1) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towaru - według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

  2) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do korzystania z uproszczonego trybu wystawiania świadectw potwierdzających niepreferencyjne pochodzenie towarów - według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, lub według miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania tego trybu;

  3) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania uproszczonej procedury wystawiania świadectw przewozowych A.TR - według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, lub według miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania tej procedury;

  4) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze zgłoszenia uproszczonego - według siedziby wnioskodawcy;

  5) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na złożenie zgłoszenia celnego, w tym zgłoszenia uproszczonego, w formie wpisu do rejestru zgłaszającego - według siedziby wnioskodawcy;

  6) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego towarów - według proponowanej lokalizacji składu celnego;

  7) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego:

   a) jeżeli wnioskodawca ma siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej - według miejsca, w którym:

    - są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne i będzie dokonywana przynajmniej część procesu przetwarzania,

    - są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać określony zgodnie z tiret pierwsze,

   b) jeżeli wnioskodawca ma siedzibę poza obszarem celnym Unii Europejskiej - według miejsca, w którym towary mają zostać przetworzone po raz pierwszy;

  8) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej - według miejsca, w którym towary będą pierwszy raz użyte;

  9) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego - według miejsca, w którym:

   a) są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne i będzie dokonywana przynajmniej część operacji objętych wnioskiem,

   b) są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać określony zgodnie z lit. a;

  10) wyrażenia zgody na zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa - według siedziby organu celnego, w dyspozycji którego znajduje się towar;

  11) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na złożenie zabezpieczenia generalnego - według siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy;

  12) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na odroczenie płatności wymaganych należności celnych - według:

   a) siedziby organu, który zaksięgował należności - w przypadku ubiegania się o odroczenie, o którym mowa w art. 110 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "unijnym kodeksem celnym",

   b) siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy - w przypadku ubiegania się o odroczenie, o którym mowa w art. 110 lit. b lub c unijnego kodeksu celnego;

  13) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na zarządzanie materiałami w Unii z wykorzystaniem metody rozróżnienia księgowego - według miejsca wytwarzania produktów;

  14) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na rozładowanie lub przeładowanie towarów ze środka transportu, na którym się znajdują - według miejsca, gdzie znajduje się środek transportu;

  15) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury końcowego przeznaczenia:

   a) jeżeli wnioskodawca ma siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej - według miejsca, w którym:

    - są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne i będzie wykonywana przynajmniej część czynności dotyczących towarów lub towary osiągną końcowe przeznaczenie,

    - są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać określony zgodnie z tiret pierwsze,

   b) jeżeli wnioskodawca ma siedzibę poza obszarem celnym Unii Europejskiej - według miejsca, w którym towary będą pierwszy raz użyte;

  16) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczone określanie elementów wartości celnej towarów, o którym mowa w art. 73 unijnego kodeksu celnego - według miejsca, w którym są prowadzone lub dostępne w systemie teleinformatycznym główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne;

  17) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego nadawcy w procedurze tranzytu unijnego - według siedziby wnioskodawcy;

  18) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze tranzytu unijnego - według siedziby wnioskodawcy;

  19) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR - według siedziby wnioskodawcy;

  20) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze TIR - według siedziby wnioskodawcy;

  21) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego wystawcy - według siedziby wnioskodawcy;

  22) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego nadawcy w procedurze tranzytu unijnego w formie papierowej (na liście przewozowym CIM) dla towarów przewożonych koleją - według siedziby wnioskodawcy;

  23) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze tranzytu unijnego w formie papierowej (na liście przewozowym CIM) dla towarów przewożonych koleją - według siedziby wnioskodawcy;

  24) złożenia wniosku o wystawienie świadectwa informacyjnego INF4 - według siedziby wnioskodawcy;

  25) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) - według siedziby wnioskodawcy;

  26) objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu energii elektrycznej w transporcie przesyłowym - według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego;

  27) objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu ropy naftowej w transporcie przesyłowym - według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego;

  28) objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu gazu w transporcie przesyłowym, w tym w przypadku wymiany przygranicznej - według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego;

  29) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie specjalnego rodzaju zamknięć celnych w procedurze tranzytu unijnego - według siedziby wnioskodawcy;

  30) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie zgłoszenia celnego ze zmniejszoną liczbą danych w procedurze tranzytu unijnego - według siedziby wnioskodawcy;

  31) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie elektronicznego dokumentu przewozowego jako zgłoszenia celnego w procedurze tranzytu unijnego - według siedziby wnioskodawcy;

  32) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury tranzytu w formie papierowej (na liście przewozowym CIM) dla towarów przewożonych koleją - według miejsca, w którym zlokalizowane jest biuro rachunkowe przedsiębiorstwa kolejowego na potrzeby rozliczania listów przewozowych CIM;

  33) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z odprawy scentralizowanej realizowanej na obszarze kraju - według siedziby wnioskodawcy;

  34) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z odprawy scentralizowanej - według miejsca, w którym:

   a) są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne i będzie prowadzona przynajmniej część działalności, której dotyczy wniosek,

   b) są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać określony zgodnie z lit. a;

  35) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z samoobsługi celnej - według siedziby wnioskodawcy;

  36) złożenia wniosku o uznanie miejsca do przedstawienia towarów organom celnym, w tym czasowego składowania - według proponowanej lokalizacji miejsca;

  37) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania - według proponowanej lokalizacji magazynu czasowego składowania;

  38) złożenia wniosku o zwrot lub umorzenie kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych - według siedziby organu celnego, który zaksięgował należności.

2. Zasady dotyczące ustalania właściwości miejscowej określone w ust. 1 pkt 7-9 i 15 nie dotyczą wniosków o udzielenie pozwolenia na podstawie zgłoszenia celnego na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej, uszlachetniania biernego i końcowego przeznaczenia.