Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 13.05.2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2016 r. poz. 753

Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 oraz z 2015 r. poz. 1274) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 2. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) w art. 8 w ust. 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

    "8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753).".

Art. 3. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.) w załączniku do ustawy w części III w ust. 3 w kolumnie 4 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

    "3) posiadaczowi Karty Polaka, zamierzającemu osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe".

Art. 4. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2015 r. poz. 1274) w art. 30 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 5. W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 6. Kadencja Rady do Spraw Polaków na Wschodzie, powołanej na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wygasa z dniem powołania Rady do Spraw Polaków na Wschodzie na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 7. Wpisy danych zgromadzonych w rejestrach prowadzonych na podstawie dotychczasowych przepisów z dniem wejścia w życie art. 1 pkt 18 stają się wpisami do rejestrów prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i przechowuje się je przez okres, na który zostały umieszczone w rejestrach.

Art. 8. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem art. 1 pkt 5, 8 w zakresie art. 12 ust. 4, pkt 18-20, art. 7 oraz art. 8 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

___________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 1.06.2016 r.