Ustawa z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.04.27
do 2017.08.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 585
Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 585
2017.09.01
zmieniony przez
2018.05.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 869
2021.04.30
zmieniony przez
2022.03.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 507
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. 1. Przepisu art. 1 nie stosuje się do sprzedaży:

  1) nieruchomości i ich części przeznaczonych w:

   a) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub

   b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub

   c) ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

  - na cele inne niż rolne, w szczególności na parki technologiczne, parki przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, składy magazynowe, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, lub

  2) nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych, lub

  3) domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami oraz ogródków przydomowych, lub

  4) nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, może wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości lub ich części innych niż wymienione w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi.

3. Sprzedaż nieruchomości i ich części, innych niż wymienione w ust. 1, bez zgody, o której mowa w ust. 2, w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy, jest nieważna.