Ustawa z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.04.19
do 2017.07.19
tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 542
Istniejące wersje czasowe art. 69
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 542
2017.07.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1398
2018.07.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 69. 1. W toku kontroli osoba kontrolująca, w zakresie objętym kontrolą, ma prawo w szczególności:

  1) żądać udostępnienia wszelkiego rodzaju dokumentów i nośników informacji związanych z przedmiotem kontroli, a także sporządzania z nich kopii i notatek;

  2) dokonywać oględzin terenów, obiektów, pomieszczeń, wyrobów, środków transportu i innych rzeczy;

  3) legitymować osoby w celu stwierdzenia ich tożsamości;

  4) żądać udzielenia, w wyznaczonym terminie, pisemnych i ustnych wyjaśnień;

  5) przesłuchiwać osoby w charakterze strony lub świadka;

  6) zasięgać opinii biegłych;

  7) zabezpieczać dowody i wyroby;

  8) pobierać nieodpłatnie próbki wyrobów do badań;

  9) gromadzić inne niezbędne dowody.

2. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sporządzono w języku obcym, osoba kontrolująca może żądać, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli, tłumaczenia tych dokumentów na język polski.

3. Osoba kontrolująca jest uprawniona do wstępu oraz poruszania się na terenie, w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego za okazaniem legitymacji służbowej oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

4. Osoba kontrolująca podlega przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującym w jednostce kontrolowanej.