Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 11.03.2016 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2016 r. poz. 422

Art. 1. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) wprowadza się następujące zmiany:

  1) po art. 5a dodaje się art. 5b w brzmieniu:

   "Art. 5b. Minister właściwy do spraw środowiska może podjąć działania zmierzające do opracowania narodowego programu leśnego, jako strategicznego programu rozwoju leśnictwa w Polsce.";

  2) w art. 57 w ust. 2 wyrazy "w zarządzie parków narodowych," zastępuje się wyrazami "w użytkowaniu wieczystym parków narodowych,";

  3) w art. 58:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Środki funduszu leśnego przeznacza się dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów powstających przy realizacji zadań:

     1) gospodarki leśnej;

     2) dotyczących administracji publicznej w zakresie leśnictwa.",

   b) w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

    "5a) ochronę przyrody w lasach realizowaną metodami gospodarki leśnej;",

   c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2, przeznacza się na zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, realizację zadrzewień na tych gruntach i inne prace związane z usuwaniem skutków klęsk i prowadzeniem gospodarki w lasach niepaństwowych oraz na cele określone w ust. 2 pkt 2, 3, 5a i 6 na gruntach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych, a także na cele określone w art. 13a ust. 1.",

   d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. Środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2, mogą być przeznaczone na:

     1) działania niezbędne do ochrony przyrody realizowanej metodami gospodarki leśnej polegające na:

      a) wykupie przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w granicach parku,

      b) tworzeniu infrastruktury;

     2) sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2.".

Art. 2. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 3. Do członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody powołanych na podstawie przepisów dotychczasowych stosuje się przepis art. 96 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 2.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 31.03.2016 r.