Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 17.03.2016 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2016 r. poz. 394

Art. 1. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2015 r. poz. 1241 oraz z 2016 r. poz. 178) w art. 14 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  "1) stanowiska w sądach powszechnych i wojskowych oraz powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, na których zatrudniani są urzędnicy i inni pracownicy, a także kwalifikacje wymagane do zajmowania tych stanowisk,".

Art. 2. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) art. 265 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 265. W posiedzeniu całego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego lub posiedzeniu Izby udział Prokuratora Generalnego lub jego zastępcy jest obowiązkowy. W posiedzeniu składu siedmiu sędziów bierze udział prokurator Prokuratury Krajowej.".

Art. 3. W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218 i 1311) art. 13 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 4-14 i 16 oraz art. 10, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.".

Art. 4. W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269, 1513 i 2184) w art. 77 uchyla się pkt 1.

Art. 5. W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 178) w art. 23 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  "1) art. 2 pkt 48 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.;".

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r., z wyjątkiem:

  1) art. 1, który wchodzi w życie z dniem 3 marca 2017 r.;

  2) art. 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

_____________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 24.03.2016 r.