Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.07.27
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1577
Istniejące wersje czasowe art. 30
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 195
2017.08.01
zmieniony przez
2017.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1851
2018.01.01
zmieniony przez
2018.11.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2134
2019.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2407
2022.01.01
zmieniony przez
2022.07.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1577
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 30. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sporządza miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i przekazuje je drogą elektroniczną ministrowi właściwemu do spraw rodziny w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca.

2. Minister właściwy do spraw rodziny może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o sporządzenie i przekazanie sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w innych terminach i za inne okresy, niż określone w ust. 1.

3. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego są przekazywane zgodnie ze wzorami udostępnionymi drogą elektroniczną przez ministra właściwego do spraw rodziny.