Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.12.20
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
Istniejące wersje czasowe art. 16
2013.11.29 Tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
2014.08.10
zmieniony przez
2016.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 290
2016.08.31
zmieniony przez
2017.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
2018.06.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
2018.10.01
zmieniony przez
2019.04.30
zmieniony przez
2019.06.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
2020.08.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
2021.12.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 16. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

  1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

   a) kierunki studiów odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności,

   b) wykaz zawodów związanych z budownictwem,

   c) wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności,

  2) sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, w tym sposób:

   a) dokumentowania i weryfikacji posiadanego wykształcenia, a także kwalifikowania,

   b) stwierdzania przygotowania zawodowego oraz jego dokumentowania do uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej,

   c) dokumentowania i odbywania praktyki, a także kryteria uznawania praktyki,

   d) przeprowadzania egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej,

- mając na względzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego przeprowadzania czynności związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych, a także uznawaniem praktyk zawodowych.