Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.01.03
do 2022.08.09
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 42
2013.11.29 Tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
2015.06.28
zmieniony przez
2016.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 290
2017.01.01
zmieniony przez
2017.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
2018.06.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
2019.06.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
2019.10.25
zmieniony przez
2020.08.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
2020.09.19
zmieniony przez
2021.02.04
zmieniony przez
2021.12.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
2022.01.03
zmieniony przez
2022.08.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 42. 1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest obowiązany:

  1) zapewnić sporządzenie projektu technicznego, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3b, w przypadku:

   a) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,

   b) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4,

   c) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,

   d) instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d;

  2) ustanowić kierownika budowy w przypadku:

   a) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,

   b) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2-4, 9, 27 i 30, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d i e,

   c) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,

   ca) rozbiórki objętej decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę,

   d) robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4,

   e) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4;

  3) ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku:

   a) gdy taki obowiązek wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę,

   b) robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy,

   c) robót budowlanych objętych decyzją, o której mowa w art. 51 ust. 4,

   d) obiektów budowlanych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2;

  4) przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany.

2. (uchylony)

3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wyłączyć, w drodze decyzji, obowiązek ustanawiania kierownika budowy, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.

3a. (uchylony)

4. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.