Ustawa z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2013.11.29
do 2015.05.20
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1403
Istniejące wersje czasowe art. 78
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2013.09.01
zmieniony przez
2013.11.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1403
2015.05.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 704
2016.01.01
zmieniony przez
2016.03.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 277
2017.12.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2336
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 299
2020.02.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 174
2021.02.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 266
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 78. 1. Fundusz emerytalno-rentowy jest przeznaczony na finansowanie:

  1) świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego;

  2) emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego, wypłacanych łącznie ze świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, wraz z dodatkami;

  3) (uchylony)

  4) refundacji określonych kosztów Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli przepisy emerytalne przewidują taką refundację;

  5) ubezpieczeń zdrowotnych:

   a) rolników i pracujących z nimi domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu,

   b) osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w części składkowej,

   c) rolników, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu, a podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.

2. Fundusz emerytalno-rentowy tworzy się:

  1) ze składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe;

  2) z refundacji ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie:

   a) wydatków na świadczenia z innego ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

   b) wydatków wynikających z art. 25 ust. 2a pkt 1 w związku z art. 25 ust. 4;

  3) z uzupełniającej dotacji z budżetu państwa;

  4) z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5;

  5) z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe osób, o których mowa w art. 16a-16c.