Ustawa z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.02.18
do 2019.02.28
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 299
Istniejące wersje czasowe art. 36
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.10.01
zmieniony przez
2013.11.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1403
2015.05.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 704
2016.03.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 277
2017.12.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2336
2018.05.18
zmieniony przez
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 299
2019.03.01
zmieniony przez
2020.02.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 174
2021.02.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 266
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 36. 1. Prezes Kasy wydaje decyzje w sprawach:

  1) podlegania ubezpieczeniu oraz ustania ubezpieczenia, a także wysokości należności z tytułu składek na ubezpieczenie;

  1a) zmiany warunków ubezpieczenia, a także stwierdzenia obowiązku opłacania składki, o której mowa w art. 17 ust. 2;

  1b) stwierdzenia obowiązku opłacania dodatkowej składki miesięcznej, o której mowa w art. 17 ust. 4;

  2) (uchylony)

  2a) przedłużenia prawa do renty rolniczej szkoleniowej;

  3) ustalenia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia i ich indywidualnego wymiaru;

  4) zawieszenia prawa do świadczeń;

  5) zawieszenia lub wstrzymania wypłaty świadczeń oraz wznowienia zawieszonej lub wstrzymanej wypłaty;

  6) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;

  7) przyznania odsetek za opóźnienie w wypłacie świadczeń;

  8) potrącenia składek na ubezpieczenie lub innych należności ze świadczeń z ubezpieczenia;

  9) wymierzania i pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne, z zastrzeżeniem ust. 1a;

  10) o których mowa w art. 41a i 55.

1a. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczących pomocnika rolnika oraz w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 9, Prezes Kasy wydaje w sprawach spornych.

2. Prezes Kasy może upoważniać do wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 1, pracowników Kasy. Ponadto Prezes Kasy i Prezes Zakładu mogą postanowić, że określone decyzje będą wydawane, z upoważnienia Prezesa Kasy, przez pracowników Zakładu.

3. Od decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9, a także w przypadku niewydania decyzji przysługuje odwołanie do sądu w terminach i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

4. Wniesienie odwołania do sądu od decyzji ustalającej podleganie ubezpieczeniu i obowiązek opłacania należności z tytułu składek na to ubezpieczenie nie wstrzymuje wykonania tej decyzji.