Ustawa z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.01.01
do 2012.12.31
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 64
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2013.01.01
zmieniony przez
2013.11.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1403
2015.05.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 704
2016.03.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 277
2017.12.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2336
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 299
2020.02.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 174
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 64. 1. Kasa podejmuje działania na rzecz pomocy ubezpieczonym i osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia, wykazującym całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokującym jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji, albo zagrożonym całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, obejmujące w szczególności:

  1) kierowanie na rehabilitację leczniczą do zakładów rehabilitacyjnych;

  2) prowadzenie zakładów rehabilitacji leczniczej;

  3) wspieranie rozwoju rehabilitacji ambulatoryjnej na obszarach wiejskich;

  4) prowadzenie, we własnym zakresie, badań i analiz przyczyn niezdolności do pracy;

  5) odpłatne zlecanie badań naukowych i ekspertyz dotyczących przyczyn niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz metod jej przeciwdziałania;

  6) promocję zdrowia;

  7) działania dotyczące profilaktyki zdrowotnej w środowisku wiejskim.

2. Kasa może udzielać pomocy ubezpieczonym w rehabilitacji członków ich rodzin, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb kierowania na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne, w tym:

  1) wskazania do rehabilitacji oraz ocenę jej potrzeby,

  2) trwałość i okresowość całkowitej niezdolności do pracy oraz przyczynę jej powstania,

  3) wiek ubiegającego się o rehabilitację,

  4) warunki i tryb kwalifikacji wniosku o rehabilitację,

  5) sposób zwrotu kosztów przejazdu,

  6) warunki i tryb przeprowadzania konkursu oraz zawierania umów o świadczenia i usługi rehabilitacyjne z podmiotami niebędącymi jednostkami organizacyjnymi Kasy

- mając na uwadze potrzebę rehabilitacji leczniczej osób kierowanych i stan finansów funduszu prewencji i rehabilitacji.