Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2014.02.01
do 2015.01.21
zmieniony przez
art. 5 
Istniejące wersje czasowe art. 54
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.01.08
zmieniony przez
2009.12.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585
2011.05.01
zmieniony przez
2013.12.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1442
2014.02.01
zmieniony przez
2015.01.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 121
2016.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 963
2017.09.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1778
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 300
2020.02.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 266
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 54. Ze środków zgromadzonych w FUS finansowane są:

  1) wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego;

  2) wydatki na prewencję rentową;

  3) spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciąganych w celu wypłaty świadczeń z FUS;

  4) odsetki za nieterminowe wypłaty świadczeń;

  5) należności dla płatników składek, o których mowa w art. 3 ust. 2;

  6) wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 3;

  7) (uchylony)

  8) odpis stanowiący przychód Zakładu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1;

  9) wydatki na pokrycie niedoboru środków niezbędnych do zapewnienia wypłat emerytur kapitałowych;

  10) emerytury kapitałowe, środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie.