Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.11.2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1999

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626, 1045 i 1322) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) sposób pobierania i zwrotu podatku, w tym czynności związane z poborem podatku i zakres pouczeń udzielanych podatnikowi przez płatnika oraz treść rejestru podatku;

  2) zakres danych zawartych w deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika;

  3) zakres oraz sposób przekazywania przez płatników informacji zawierającej treść aktów notarialnych lub dane z tych aktów dotyczące czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego;

  4) wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych;

  2) organie podatkowym - rozumie się przez to naczelnika urzędu skarbowego;

  3) podatku - rozumie się przez to podatek od czynności cywilnoprawnych.

§ 3. Płatnicy określają w treści sporządzanych aktów notarialnych podstawę prawną pobrania podatku i sposób jego obliczenia, a w przypadku niepobrania podatku - zamieszczają podstawę prawną jego niepobrania.

§ 4. Płatnicy ustnie pouczają podatników o:

  1) skutkach przewidzianych w ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) w razie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, przez co podatek narażony jest na uszczuplenie;

  2) przysługującym organowi podatkowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej;

  3) ciążącym na podatniku obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej przez organ podatkowy.

§ 5. 1. Rejestr podatku zawiera następujące rubryki: 

  1) liczbę porządkową;

  2) datę sporządzenia aktu notarialnego;

  3) numer repertorium A;

  4) datę wpisania do rejestru aktu notarialnego;

  5) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę podatnika;

  6) identyfikator podatkowy NIP lub identyfikator podatkowy numer PESEL (jeżeli podatnik go posiada);

  7) miejsce zamieszkania (siedzibę) podatnika;

  8) zwięzłe określenie treści czynności cywilnoprawnej;

  9) wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej;

  10) miejsce położenia nieruchomości stanowiącej przedmiot czynności cywilnoprawnej (miejscowość, gmina, powiat, województwo);

  11) stawkę podatku;

  12) kwotę pobranego podatku albo podstawę prawną jego niepobrania;

  13) uwagi.

2. Płatnicy w rejestrze podatku:

  1) dokonują podsumowania kwot podatku pobranego w każdym miesiącu, za jaki dokonywane jest rozliczenie podatku z organem podatkowym, oraz wyodrębniają kwoty podatku pobranego od umowy spółki kapitałowej i jej zmiany;

  2) odnotowują w rubryce "uwagi" kwoty podatku przekazanego na rachunek bankowy organu podatkowego, datę wpłaty i okres, którego wpłata dotyczy.

3. Rejestr podatku może być zastąpiony przez repertorium A, przewidziane przepisami o prowadzeniu ksiąg notarialnych oraz przekazywaniu na przechowanie dokumentów. Przepisy dotyczące rejestru stosuje się odpowiednio do repertorium zastępującego rejestr.

§ 6. 1. W przypadkach określonych w art. 11 ustawy zwrotu podatku dokonuje organ podatkowy właściwy miejscowo w sprawie tego podatku.

2. Jeżeli zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy obowiązek zapłaty podatku był solidarny, zwrot podatku następuje na rzecz jednego z podatników, z równoczesnym powiadomieniem pozostałych o dokonanym zwrocie.

§ 7. Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika zawiera następujące dane:

  1) okres, za który składana jest deklaracja;

  2) miejsce i cel składania deklaracji (nazwa i adres siedziby organu podatkowego, złożenie deklaracji/korekta deklaracji);

  3) dane płatnika (nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, adres zamieszkania płatnika);

  4) identyfikator podatkowy płatnika;

  5) adres siedziby kancelarii notarialnej;

  6) dane dotyczące należności:

   a) łączną kwotę podatku pobranego w danym miesiącu (po zaokrągleniu do pełnych złotych),

   b) kwotę podatku pobranego od umowy spółki kapitałowej i jej zmiany (po zaokrągleniu do pełnych złotych),

   c) kwotę potrąconego wynagrodzenia z tytułu poboru podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych),

   d) kwotę podatku wpłaconego na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego;

  7) informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom, sporządzoną z uwzględnieniem zasad przekazywania wpływów z tego podatku określonych w art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.), zawierającą:

   a) dane identyfikujące gminę (nazwę gminy, jej identyfikator rejestru TERYT, nazwę województwa i powiatu, w których gmina jest położona),

   b) łączną kwotę podatku należnego poszczególnym gminom,

   c) numery repertorium A, pod którymi wpisane są czynności prawne, z tytułu których podatek jest należny poszczególnym gminom;

  8) oświadczenie płatnika o zgodności podanej kwoty pobranego podatku z kwotami wykazanymi w prowadzonym rejestrze;

  9) podpis płatnika.

§ 8. Przekazanie przez płatników organowi podatkowemu informacji zawierającej treść lub dane z aktów notarialnych dotyczące czynności cywilnoprawnych, z tytułu których są płatnikami podatku, następuje przez przekazanie odpisów aktów przez nich sporządzonych.

§ 9. Wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych określa załącznik do rozporządzenia.

§ 10. W przypadku czynności cywilnoprawnych innych niż umowa sprzedaży i ustanowienie hipoteki podatnicy, do dnia 30 czerwca 2016 r., mogą składać w postaci papierowej deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 179 i 598 oraz z 2014 r. poz. 940).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.*)

__________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 179 i 598 oraz z 2014 r. poz. 940), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045).

Załącznik

PCC-3 - Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

PCC-3 - Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

PCC-3 - Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

PCC-3 - Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

PCC-3/A - Informacja o pozostałych podatnikach

PCC-3/A - Informacja o pozostałych podatnikach

PCC-3/A - Informacja o pozostałych podatnikach