Ustawa z dnia 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.11.23
do 2017.04.03
tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1932
Istniejące wersje czasowe art. 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1932
2017.04.04
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12. 1. Przepis art. 27 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Obowiązek sporządzenia i przekazania sprawozdania, o którym mowa w art. 27 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2015 r., nie później jednak niż przed dniem 1 stycznia 2017 r., w przypadku spełnienia warunków wskazanych w art. 27 ust. 6 pkt 1-3 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powstaje, jeżeli skonsolidowane przychody, o których mowa w art. 27 ust. 6 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przekroczyły równowartość 750.000.000 euro za ten rok podatkowy.