Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.08.27
do 2015.09.21
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1242
Istniejące wersje czasowe art. 9
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.07.01
2009.10.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322
2015.08.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1242
2015.09.22
sprostowanie błędu
 
2016.01.01
zmieniony przez
2016.11.19
zmieniony przez
2017.03.01
zmieniony przez
2017.09.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1773
2018.01.01
zmieniony przez
2018.07.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1376
2018.10.01
zmieniony przez
2019.06.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1205
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9. 1. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100% podstawy wymiaru.

2. Podstawę wymiaru zasiłku i świadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowi kwota będąca podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe.

3. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego:

  1) pracownikom - stosuje się zasady określone w rozdziale 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego;

  2) członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom odbywającym służbę zastępczą oraz osobom, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - stosuje się zasady określone w rozdziale 9 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego;

  3) pozostałym osobom - stosuje się zasady określone w art. 46, 48 i 52 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego, z tym że przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe po odliczeniu kwoty odpowiadającej 11,26% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe.

*)4. Jeżeli niezdolność do pracy ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, powstała w pierwszym miesiącu kalendarzowym ubezpieczenia wypadkowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3, stanowi:

_____________________
*)Uwaga od redakcji: W opublikowanym w dniu 27.08.2015 r. jednolitym tekście ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242) w art. 9 ust. 4 wstęp do wyliczenia został podany w następującym brzmieniu:
"Jeżeli niezdolność do pracy ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia wypadkowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3, stanowi".

  1) kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium sportowego - dla ubezpieczonych będących stypendystami sportowymi,

  2) kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium - dla ubezpieczonych będących słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,

  *)3) kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium - dla ubezpieczonych będących osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący,

  _____________________
  *)Uwaga od redakcji: W opublikowanym w dniu 27.08.2015 r. jednolitym tekście ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242) w art. 9 ust. 4 pkt 3 został podany w następującym brzmieniu:
  "kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium - dla ubezpieczonych będących osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący, lub pobierającymi stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,".

  4) (uchylony)

  5) kwota otrzymanego za ten miesiąc uposażenia - dla ubezpieczonych będących funkcjonariuszami celnymi

- po odliczeniu kwoty, o której mowa w ust. 3 pkt 3.

5. (uchylony)