Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym1),2)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.10.07
do 2020.10.27
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1895
Istniejące wersje czasowe art. 55
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1688
2018.04.30
zmieniony przez
2018.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1466
2019.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1895
2020.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1893
2022.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 55. 1. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu jest obowiązany do wydania prowadzącemu zakład przetwarzania przekazującemu odpady powstałe ze zużytego sprzętu do recyklingu zaświadczenia potwierdzającego recykling za poprzedni rok kalendarzowy.

2. Zaświadczenie potwierdzające recykling jest wydawane na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

3. Zaświadczenie potwierdzające recykling zawiera:

  1) numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania;

  2) numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie recyklingu;

  3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego zakład przetwarzania;

  4) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego działalność w zakresie recyklingu;

  5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania;

  6) (uchylony)

  7) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie recyklingu;

  8) (uchylony)

  9) kod i nazwę rodzaju oraz masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przekazanych przez prowadzącego zakład przetwarzania do recyklingu;

  10) oznaczenie zastosowanego procesu odzysku, w tym jego typu, określonego w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu wystawia zaświadczenie potwierdzające recykling w trzech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje prowadzący zakład przetwarzania przekazujący odpady powstałe ze zużytego sprzętu do recyklingu, drugi egzemplarz jest przekazywany marszałkowi województwa, a trzeci egzemplarz pozostaje u prowadzącego działalność w zakresie recyklingu.

5. Zaświadczenie potwierdzające recykling jest sporządzane w postaci papierowej lub elektronicznej.