Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym1),2)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.01.01
do 2019.10.06
zmieniony przez
art. 12 
Istniejące wersje czasowe art. 135
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1688
2018.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1466
2019.01.01
zmieniony przez
2019.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1895
2020.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1893
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 135.1. Kto, wbrew obowiązkowi określonemu w:

    1) art. 123 ust. 2, nie przechowuje zaświadczeń, o których mowa w art. 123 ust. 1,

    2) art. 131 ust. 3, nie przechowuje dodatkowej ewidencji, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 141, oraz zaświadczeń, o których mowa w art. 53 i art. 54 ustawy, o której mowa w art. 141

- podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 10.000 zł do 300.000 zł.

2. Kary, o których mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

3. Do postępowania w przedmiocie wymierzenia kar, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 93 ust. 3, 4, 6 i 7 oraz art. 94.