Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym1),2)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.08.01
do 2019.10.06
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1466
Istniejące wersje czasowe art. 88
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1688
2018.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1466
2019.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1895
2020.02.29
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 88. 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie do dnia 30 lipca każdego roku, roczny raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem w poprzednim roku kalendarzowym.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres i wzór rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem, kierując się potrzebą oceny funkcjonowania systemu gospodarki zużytym sprzętem.