Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym1),2)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.08.01
do 2019.10.06
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1466
Istniejące wersje czasowe art. 57
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1688
2018.04.30
zmieniony przez
2018.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1466
2019.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1895
2020.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1893
2022.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 57. 1. Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku jest obowiązany do wydania prowadzącemu zakład przetwarzania przekazującemu odpady powstałe ze zużytego sprzętu do innych niż recykling procesów odzysku zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku za poprzedni rok kalendarzowy.

2. Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku jest wydawane na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

3. Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku zawiera:

  1) numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania;

  2) numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

  3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego zakład przetwarzania;

  4) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

  5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania;

  6) (uchylony)

  7) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

  8) (uchylony)

  9) kod i nazwę rodzaju oraz masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przekazanych przez prowadzącego zakład przetwarzania do innych niż recykling procesów odzysku;

  10) oznaczenie innego niż recykling zastosowanego procesu odzysku, w tym jego typu, określonego w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4. Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku wystawia zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku w trzech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje prowadzący zakład przetwarzania przekazujący odpady powstałe ze zużytego sprzętu do innych niż recykling procesów odzysku, drugi egzemplarz jest przekazywany marszałkowi województwa, a trzeci egzemplarz pozostaje u prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.

5. Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku jest sporządzane w postaci papierowej lub elektronicznej.