Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym1),2)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.08.01
do 2019.10.06
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1466
Istniejące wersje czasowe art. 53
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1688
2018.04.30
zmieniony przez
2018.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1466
2019.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1895
2020.02.29
zmieniony przez
2020.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1893
2022.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 53. 1. Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany do wydania wprowadzającemu sprzęt, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 23 ust. 1, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy zaświadczenia o zużytym sprzęcie.

2. Zaświadczenie o zużytym sprzęcie zawiera:

  1) numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania;

  2) numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie recyklingu;

  3) numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

  4) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego zakład przetwarzania;

  5) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego działalność w zakresie recyklingu;

  6) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

  7) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania;

  8) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania;

  9) (uchylony)

  10) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie recyklingu;

  11) (uchylony)

  12) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

  13) (uchylony)

  14) masę zużytego sprzętu przetworzonego w zakładzie przetwarzania dla wprowadzającego sprzęt;

  15) numer i nazwę grupy sprzętu, z którego powstał przetworzony w zakładzie przetwarzania zużyty sprzęt;

  16) masę zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia dla wprowadzającego sprzęt;

  17) masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia dla wprowadzającego sprzęt;

  18) masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, poddanych recyklingowi i innym niż recykling procesom odzysku dla wprowadzającego sprzęt;

  19) oznaczenie zastosowanego procesu odzysku, z podaniem typu procesu określonego w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

  20) masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych unieszkodliwianiu dla wprowadzającego sprzęt;

  21) oznaczenie zastosowanego procesu unieszkodliwiania, z podaniem typu procesu określonego w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

  22) masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium kraju na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim w celu poddania recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu dla wprowadzającego sprzęt;

  23) masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium kraju na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego w celu poddania recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu dla wprowadzającego sprzęt.

3. Prowadzący zakład przetwarzania w zaświadczeniu o zużytym sprzęcie może uwzględnić:

  1) masę zużytego sprzętu oraz masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia,

  2) masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, poddanych recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu,

  3) masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, wywiezionych z terytorium kraju w celu poddania recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu

- do dnia 1 lutego następnego roku.

4. Prowadzący zakład przetwarzania wystawia zaświadczenie o zużytym sprzęcie w trzech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje wprowadzający sprzęt, drugi egzemplarz jest przekazywany marszałkowi województwa, a trzeci egzemplarz pozostaje u prowadzącego zakład przetwarzania.

5. Zaświadczenie o zużytym sprzęcie jest sporządzane w postaci papierowej lub elektronicznej.

6. Masę zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwarzania ustala się na podstawie kart przekazania odpadu.

7. W przypadku prowadzącego zakład przetwarzania będącego jednocześnie zbierającym zużyty sprzęt masę zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwarzania, zebranego w ramach prowadzenia działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu ustala się na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez tego przedsiębiorcę.

8. Masę zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia oraz masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia ustala się na podstawie karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

9. Masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych recyklingowi i innym niż recykling procesom odzysku ustala się odpowiednio na podstawie zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku.

10. Masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych unieszkodliwianiu ustala się na podstawie kart przekazania odpadu sporządzonych przez prowadzącego zakład przetwarzania, potwierdzonych przez prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów.

11. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia o zużytym sprzęcie oraz sposób jego przekazywania, kierując się potrzebą ujednolicenia sporządzania i przekazywania zaświadczeń.