Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym1),2)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.10.23
do 2018.07.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1688
Istniejące wersje czasowe art. 89
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1688
2018.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1466
2019.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1895
2020.02.29
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 89. 1. Minister właściwy do spraw środowiska sporządza i przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie z wykonywania przepisów ustawy zawierające w szczególności informacje o:

    1) masie sprzętu wprowadzonego do obrotu wraz z nazwą grupy sprzętu;

    2) masie zebranego zużytego sprzętu;

    3) masie zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia i poddanego recyklingowi oraz innym niż recykling procesom odzysku;

    4) masie wywiezionych z terytorium kraju odpadów powstałych ze zużytego sprzętu.

2. Sprawozdanie jest przekazywane Komisji Europejskiej co 3 lata, w terminie 9 miesięcy, licząc od końca trzyletniego okresu, którego dotyczy.