Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 10.07.2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1419

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633 i 1512 oraz z 2014 r. poz. 1146) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) w art. 829 uchyla się pkt 7.

Art. 3. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.) w art. 8 w § 1 uchyla się pkt 17.

Art. 4. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807) w art. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto)

Art. 5. W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. nr 145, poz. 868, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 6. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50 i 1272 oraz z 2015 r. poz. 165) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 7. W ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799, z 2010 r. nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. nr 171, poz. 1016) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 w ust. 2 w pkt 1:

   a) lit. a otrzymuje brzmienie:

    "a) działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mleka krowiego, zwanego dalej "mlekiem", i przetworów mlecznych,",

   b) lit. g otrzymuje brzmienie:

    "g) szkolenia producentów mleka i pierwszych podmiotów skupujących w rozumieniu art. 151 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1308/2013",";

  2) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Do wpłat na Fundusz Promocji Mleka są obowiązane pierwsze podmioty skupujące w rozumieniu art. 151 rozporządzenia nr 1308/2013, w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka.";

  3) w art. 4 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

   "5) ustala, w drodze decyzji, wysokość wpłat na Fundusz Promocji Mleka na podstawie informacji, o których mowa w art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.).";

  4) w art. 10 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

   "a) 4 członków reprezentujących producentów mleka, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające tych producentów,

   b) 4 członków reprezentujących pierwsze podmioty skupujące w rozumieniu art. 151 rozporządzenia nr 1308/2013 i zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mleka, niebędące pierwszymi podmiotami skupującymi, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze oraz pierwsze podmioty skupujące, niebędące zakładami przetwórczymi,".

Art. 8. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r. poz. 1104) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 9. Do dnia 30 września 2017 r., jeżeli przepisy Unii Europejskiej dotyczące rynku cukru określają zadania dla państwa członkowskiego w zakresie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem porozumień branżowych, zadania te wykonuje minister właściwy do spraw rynków rolnych.

Art. 10. Grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw wstępnie uznane oraz uznane na podstawie dotychczasowych przepisów stają się, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, odpowiednio wstępnie uznanymi grupami producentów owoców i warzyw oraz uznanymi organizacjami producentów owoców i warzyw, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 11. Do postępowań w sprawach:

  1) wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw,

  2) uznania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń,

  3) zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw,

  4) zawieszenia albo cofnięcia wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw,

  5) zawieszenia albo cofnięcia uznania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń;

  6) zatwierdzenia organizacji producentów owoców i warzyw albo zrzeszeniu organizacji producentów owoców i warzyw:

   a) programu operacyjnego albo zmiany tego programu,

   b) corocznie:

    - wysokości funduszu operacyjnego oraz wysokości wydatków na działania zatwierdzone w programie operacyjnym albo ich zmiany,

    - wysokości pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej albo jej zmiany,

  7) przyznania organizacji producentów owoców i warzyw albo zrzeszeniu organizacji producentów owoców i warzyw pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego,

  8) corocznego rozliczania środków finansowych w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego,

  9) wymierzenia kary pieniężnej lub zastosowania innych sankcji - w odniesieniu do organizacji producentów owoców i warzyw,

  10) wymierzenia kar pieniężnych jednostkom organizacyjnym lub osobom fizycznym, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy zmienianej w art. 5,

  11) wyłączenia z objęcia pomocą finansową działania zatwierdzonego w programie operacyjnym,

  12) wyłączenia organizacji producentów owoców i warzyw lub zrzeszenia takich organizacji ze wsparcia w ramach programu operacyjnego w kolejnym roku

- wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 12. 1. Właściwy marszałek województwa przekazuje właściwemu dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego:

  1) akta prowadzonych spraw w zakresie wymienionym w art. 11 pkt 1-5, zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,

  2) informacje o postępowaniach administracyjnych w sprawach wskazanych w art. 11 pkt 1-5, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy

- w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. W przypadku postępowań w sprawach wskazanych w art. 11 pkt 1-5, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, marszałek województwa, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w tych sprawach stała się ostateczna, przekazuje akta sprawy będącej przedmiotem takiej decyzji dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.

Art. 13. 1. Właściwy dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje właściwemu dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego:

  1) akta prowadzonych spraw w zakresie wymienionym w art. 11 pkt 6-12, zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,

  2) informacje o postępowaniach administracyjnych w sprawach wskazanych w art. 11 pkt 6-12, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy

- w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. W przypadku postępowań w sprawach wskazanych w art. 11 pkt 6-12, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w tych sprawach stała się ostateczna, przekazuje akta sprawy będącej przedmiotem takiej decyzji dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.

Art. 14. 1. W przypadku gdy decyzja w sprawach wskazanych w art. 11 została wydana na podstawie przepisów dotychczasowych do:

  1) uchylenia bądź zmiany takiej decyzji - właściwy jest dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, jeżeli uchylenie bądź zmiana dotyczy decyzji, od której nie wniesiono odwołania, albo Prezes Agencji Rynku Rolnego, gdy decyzja stała się ostateczna na skutek rozpatrzenia odwołania przez organ II instancji, przy czym, jeżeli decyzja została wydana przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, właściwy jest ten minister;

  2) stwierdzenia nieważności decyzji - właściwy jest Prezes Agencji Rynku Rolnego, przy czym jeżeli decyzja została wydana przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, właściwy jest ten minister;

  3) wznowienia postępowania - właściwy jest dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, jeżeli postępowanie, którego wznowienie dotyczy, zakończyło się decyzją, od której nie wniesiono odwołania, albo Prezes Agencji Rynku Rolnego, gdy decyzja stała się ostateczna na skutek rozpatrzenia odwołania przez organ II instancji, przy czym jeżeli decyzja została wydana przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, właściwy jest ten minister; w każdym przypadku podanie o wznowienie postępowania wnosi się do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.

2. Do uchylenia lub zmiany decyzji oraz wznowienia postępowania w sprawach wskazanych w art. 11 stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji w sprawach wskazanych w art. 11, po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy organem właściwym do rozstrzygania w sprawach wskazanych w art. 11 jest dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.

4. Do rozstrzygania w sprawach wskazanych w art. 11, w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 15. 1. Rejestr, o którym mowa w art. 2b ustawy zmienianej w art. 5, staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rejestrem, o którym mowa w art. 2b ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Marszałek województwa w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przekazuje Prezesowi Agencji Rynku Rolnego informacje zawarte w rejestrze, o którym mowa w art. 2b ustawy zmienianej w art. 5.

Art. 16. Postępowania w sprawach przyznawania lub wypłaty pomocy unijnej, o której mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), dotyczące roku szkolnego 2014/2015, toczą się na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych.

Art. 17. Ośrodki certyfikacji zatwierdzone na podstawie przepisów dotychczasowych uważa się za zatwierdzone zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 18. 1. Do postępowań w sprawach indywidualnych związanych z kwotowaniem produkcji mleka, rozstrzyganych w drodze decyzji, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do rozliczenia przez Agencję Rynku Rolnego roku kwotowego 2014/2015 stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Kontrole, o których mowa w art. 49 ustawy zmienianej w art. 6, za rok kwotowy 2014/2015 przeprowadza się zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

4. Dane zawarte w rejestrach, o których mowa w art. 4 i art. 13 ustawy zmienianej w art. 6, przechowuje się wieczyście.

Art. 19. Rejestr chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 8, staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rejestrem chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych dla win, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 20. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o przepisach o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, należy przez to rozumieć przepisy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Art. 21. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

  1) art. 19 ust. 2 pkt 2, 11, 14 i 19 oraz art. 19c ustawy zmienianej w art. 5 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 19 ust. 2 pkt 2, 11, 14 i 19 oraz art. 19c ustawy zmienianej w art. 5,

  2) art. 41 pkt 1 i 3 oraz art. 80 ustawy zmienianej w art. 8 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 41 pkt 1 i 3 oraz art. 80 ustawy zmienianej w art. 8

- w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.

3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

  1) art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc;

  2) art. 40c ust. 6 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 40c ust. 6 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5 zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.

5. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 46b ustawy zmienianej w art. 6 zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.

6. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 4 i 5, art. 16a ust. 8, art. 17, art. 42a oraz art. 46 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 6 zachowują moc.

Art. 22. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 r.*)

_____________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 18.09.2015 r.