Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.08.2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2015 r. poz. 1342

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych:

  1) oznaczonych kodami CN:

   a) od 2710 11 11 do 2710 11 90 - olejów lekkich i preparatów oraz ich mieszanin z biokomponentami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 775), zwanymi dalej "biokomponentami",

   b) od 2710 19 11 do 2710 19 29 - olejów średnich,

   c) od 2710 19 31 do 2710 19 69 - olejów ciężkich oraz ich mieszanin z biokomponentami - zwanych dalej "paliwami ciekłymi";

  2) wyrobów węglowych.

§ 2. Normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie przyjęcia paliw ciekłych do magazynu wynoszą dla:

  1) olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin z biokomponentami - 0,1%,

  2) olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29 - 0,08%,

  3) olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 oraz ich mieszanin z biokomponentami - 0,04%

- ilości przyjętych paliw ciekłych.

§ 3. Normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie przeładunku paliw ciekłych w składzie podatkowym wynoszą dla:

  1) olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin z biokomponentami - 0,1%,

  2) olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29 - 0,08%,

  3) olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 oraz ich mieszanin z biokomponentami - 0,04%

- ilości paliw ciekłych poddanych przeładunkowi.

§ 4. Normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie magazynowania paliw ciekłych wynoszą dla:

  1) olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin z biokomponentami - 0,0015%,

  2) olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29 - 0,0014%,

  3) olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 oraz ich mieszanin z biokomponentami - 0,0006%

- sumy dziennych pozostałości paliw ciekłych obliczonej na podstawie dziennych stanów wykazanych w ewidencji magazynowej.

§ 5. Normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie wydania paliw ciekłych z magazynu wynoszą dla:

  1) olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin z biokomponentami - 0,1%,

  2) olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29 - 0,08%,

  3) olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 oraz ich mieszanin z biokomponentami - 0,04%

- ilości wydanych paliw ciekłych.

§ 6. 1. Normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie przemieszczania paliw ciekłych wynoszą dla:

  1) cystern samochodowych - 0,1% ilości wysłanej;

  2) cystern kolejowych - 0,5% ilości wysłanej;

  3) statków morskich i innych jednostek pływających - 0,5% ilości wysłanej;

  4) innych naczyń służących do przemieszczania - 0,04% ilości wysłanej za każdy dzień przemieszczania, przy czym dzień wysłania i dzień przyjęcia przesyłki liczy się jako jeden dzień przemieszczania paliw ciekłych.

2. Norma dopuszczalnych ubytków paliw ciekłych powstających w czasie ich przemieszczania rurociągiem przesyłowym dalekosiężnym wynosi 0,06% ilości wysłanej.

3. W przypadku przelania paliw ciekłych do innych naczyń w czasie przemieszczania, o którym mowa w ust. 1, dopuszczalny ubytek wynosi 0,2% ilości przelanej.

§ 7. 1. Norma dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych powstających w czasie ich przemieszczania na terytorium kraju w związku z wykonaniem czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania akcyzą wynosi 2% ilości wysłanej, bez względu na środek transportu.

2. W przypadku przeładunku w czasie przemieszczania, dopuszczalny ubytek wynosi 1% ilości przeładowanej.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2013 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych (Dz. U. poz. 1087).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.