Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 24.07.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1335

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 129b:

   a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym;",

   b) w ust. 3 uchyla się pkt 3,

   c) uchyla się ust. 4;

  2) w art. 129g ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych następujących naruszeń przepisów ruchu drogowego:

    a) przekraczania dopuszczalnej prędkości,

    b) niestosowania się do sygnałów świetlnych

   - należy do Inspekcji Transportu Drogowego.";

  3) w art. 129h w ust. 5 w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 oraz z 2014 r. poz. 486) w art. 9a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

  "2) wyposażenia, w tym środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, pojazdów;".

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.