Ustawa z dnia 24.07.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.06.04
 
dodany przez
art. 5 
Istniejące wersje czasowe art. 10a
2018.06.04
dodany przez

Art. 10a. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie i gromadzenie w centralnej ewidencji kierowców danych, o których mowa w:

    1) art. 100aa ust. 1,

    2) art. 100aa ust. 4 pkt 15

- na zasadach określonych w art. 100ac ust. 3-5, art. 100ad ust. 1-3 i art. 100ae ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1, ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.