Ustawa z dnia 24.07.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.08.31
do 2015.12.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1273
Istniejące wersje czasowe art. 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1273
2015.12.31
zmieniony przez
2018.06.04
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 14. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych pozwalających wprowadzać dane do centralnej ewidencji kierowców w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania do niej danych, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, podmioty o których mowa w art. 100ac ust. 1 pkt 2 i 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wprowadzają dane do ewidencji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu lub innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym, lub od dnia usunięcia z Krajowego Rejestru Karnego danych o skazaniu, na podstawie którego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów - w zakresie danych o zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.