Ustawa z dnia 24.07.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.08.31
do 2017.10.19
tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1273
Istniejące wersje czasowe art. 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1273
2017.10.20
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 5. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1206) w art. 19 wprowadza się następujące zmiany:

    1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

      "1a. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy danych przekazywanych do centralnej ewidencji pojazdów.";

    2) w ust. 2 uchyla się pkt 12.