Ustawa z dnia 10.07.2015 r. o administracji podatkowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.04.01
do 2016.06.24
zmieniony przez
art. 4 
Istniejące wersje czasowe art. 77
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1269
2015.12.25
zmieniony przez
2016.04.01
zmieniony przez
2016.06.25
zmieniony przez
2016.12.02
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 77. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem:

    1) (uchylony)

    2) art. 14 ust. 7 i 8, art. 15, art. 18, art. 40, art. 47, art. 52, art. 54, art. 66 oraz art. 74 ust. 3-5, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.;

    2a) art. 5, art. 39 pkt 2-14, 16, 18, 22 i 23, art. 41, art. 43, art. 45 pkt 1, pkt 2 lit. a tiret drugie, pkt 4-7, 10-14, 16 i 18, art. 49-51, art. 55, art. 68, art. 70, art. 72, art. 74 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 75, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;

    3) art. 57 ust. 2-4, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

____________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 31.08.2015 r.