Ustawa z dnia 10.07.2015 r. o administracji podatkowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.11.01
 
zmieniony przez
art. 79 
Istniejące wersje czasowe art. 55
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1269
2015.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 55. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 40 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) w drodze zarządzenia - zasady rachunkowości oraz plany kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe";

  2) w art. 42 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

   "6. Jednostki sektora finansów publicznych mogą odstąpić od podejmowania w stosunku do zobowiązanego czynności zmierzających do wykonania zobowiązania, jeżeli zachodzą przesłanki odstąpienia przez te jednostki od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.";

  3) w art. 60 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

   "6a) należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe;";

  4) w art. 61:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Organami pierwszej instancji właściwymi do wydawania decyzji w odniesieniu do należności, o których mowa w art. 60, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej, są:

     1) w stosunku do należności budżetu państwa, z zastrzeżeniem pkt 3 - minister, wojewoda oraz inni dysponenci części budżetowych;

     2) w stosunku do należności, o których mowa w art. 60 pkt 6 - instytucje zarządzające, organ odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu "Łącząc Europę", instytucje pośredniczące lub wdrażające, będące jednostkami sektora finansów publicznych, jeżeli instytucja pośrednicząca lub wdrażająca posiada upoważnienie od instytucji zarządzającej lub organu odpowiedzialnego za wdrożenie projektów w ramach instrumentu "Łącząc Europę", a w przypadku instytucji wdrażającej - od instytucji pośredniczącej;

     3) w stosunku do należności, o których mowa w art. 60 pkt 6a, których pobór należy do właściwości tego organu - naczelnik urzędu skarbowego;

     4) w stosunku do należności budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa.",

   b) w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

    "3a) dyrektor izby skarbowej - od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez naczelnika urzędu skarbowego;".