Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 12.06.2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1189

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 24:

   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Koszty instytucji gospodarki budżetowej mogą być ponoszone tylko w ramach uzyskanych przychodów, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania środków pieniężnych z poprzednich okresów, pozostających w dyspozycji instytucji gospodarki budżetowej.",

   b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

    "6. Za zgodą organu wykonującego funkcje organu założycielskiego, wydaną w porozumieniu z Ministrem Finansów, w trakcie roku budżetowego mogą być dokonywane zmiany planu finansowego polegające na zwiększeniu kosztów ponad planowane przychody, jednak nie więcej niż o środki pieniężne z poprzednich okresów, pozostające w dyspozycji instytucji gospodarki budżetowej.";

  2) w art. 27 w ust. 2:

   a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

    "5) przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego instytucji gospodarki budżetowej;",

   b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

    "6) przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności instytucji gospodarki budżetowej, którego zakres informacyjny określa art. 49 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.).";

  3) w art. 28:

   a) w ust. 6 uchyla się pkt 2,

   b) uchyla się ust. 7,

   c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

    "8. Instytucja gospodarki budżetowej tworzy fundusz zapasowy z zysku netto z przeznaczeniem na:

     1) finansowanie inwestycji;

     2) pokrycie straty netto.".

Art. 2. Zysk pozostający w dyspozycji instytucji gospodarki budżetowej, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zwiększył fundusz instytucji gospodarki budżetowej, podlega przeniesieniu na fundusz zapasowy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.