Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.02.26
do 2020.06.21
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 369
Istniejące wersje czasowe art. 111
2015.02.05 Tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 184
2016.04.17
zmieniony przez
2017.02.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 229
2018.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 798
2018.12.15
zmieniony przez
2019.02.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 369
2020.06.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
2021.02.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 275
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 111. 1. Prezes Urzędu, ustalając wysokość nakładanej kary pieniężnej, uwzględnia w szczególności okoliczności naruszenia przepisów ustawy oraz uprzednie naruszenie przepisów ustawy, a także, w przypadku kary pieniężnej, o której mowa w:

  1) art. 106 ust. 1 i w art. 108 ust. 1 pkt 2 - okres, stopień oraz skutki rynkowe naruszenia przepisów ustawy, przy czym stopień naruszenia Prezes Urzędu ocenia biorąc pod uwagę okoliczności dotyczące natury naruszenia, działalności przedsiębiorcy, która stanowiła przedmiot naruszenia oraz - w przypadkach, o których mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1-3 i w art. 108 ust. 1 pkt 2 - specyfiki rynku, na którym doszło do naruszenia;

  2) art. 106a i art. 106b - stopień wpływu zachowania osoby zarządzającej na naruszenie, którego dokonał przedsiębiorca, przychody uzyskane przez osobę zarządzającą u danego przedsiębiorcy, z uwzględnieniem okresu trwania naruszenia, oraz okres i skutki rynkowe naruszenia lub skutki naruszenia dla konsumentów;

  3) art. 106 ust. 2 oraz w art. 108 ust. 2 i 3 - wpływ naruszenia na przebieg i termin zakończenia postępowania;

  4) art. 107 oraz w art. 108 ust. 1 pkt 1 - skutki rynkowe niewykonania decyzji, postanowień lub wyroków, o których mowa w art. 107.

2. Ustalając wysokość kar pieniężnych zgodnie z ust. 1 Prezes Urzędu bierze pod uwagę okoliczności łagodzące lub obciążające, które wystąpiły w sprawie.

3. Okolicznościami łagodzącymi, o których mowa w ust. 2, są w szczególności:

  1) w przypadku naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję:

   a) dobrowolne usunięcie skutków naruszenia,

   b) zaniechanie stosowania zakazanej praktyki przed wszczęciem postępowania lub niezwłocznie po jego wszczęciu,

   c) podjęcie z własnej inicjatywy działań w celu zaprzestania naruszenia lub usunięcia jego skutków,

   d) współpraca z Prezesem Urzędu w toku postępowania, w szczególności przyczynienie się do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania,

   e) bierna rola przedsiębiorcy w naruszeniu zakazu porozumień ograniczających konkurencję, w tym unikanie przez niego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia ograniczającego konkurencję,

   f) działanie pod przymusem - w przypadku naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję;

  2) w przypadku naruszenia zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów lub stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów - okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. a-d;

  2a) w przypadku dopuszczenia przez osobę zarządzającą do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów, o których mowa w art. 23a lub art. 24:

   a) działanie pod przymusem,

   b) przyczynienie się do dobrowolnego usunięcia przez przedsiębiorcę skutków naruszenia,

   c) przyczynienie się do zaniechania przez przedsiębiorcę z własnej inicjatywy stosowania niedozwolonej praktyki przed wszczęciem postępowania lub niezwłocznie po jego wszczęciu,

   d) okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. c i d;

  3) w przypadku dopuszczenia przez osobę zarządzającą do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6 ustawy lub w art. 101 ust. 1 lit. a-e TFUE:

   a) działanie pod przymusem,

   b) przyczynienie się do dobrowolnego usunięcia przez przedsiębiorcę skutków naruszenia,

   c) przyczynienie się do zaniechania przez przedsiębiorcę z własnej inicjatywy stosowania niedozwolonej praktyki przed wszczęciem postępowania lub niezwłocznie po jego wszczęciu,

   d) okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. c i d;

  4) w przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 - poinformowanie Prezesa Urzędu o dokonaniu koncentracji oraz okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. d.

4. Okolicznościami obciążającymi, o których mowa w ust. 2, są:

  1) w przypadku naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję:

   a) rola lidera lub inicjatora porozumienia ograniczającego konkurencję lub nakłanianie innych przedsiębiorców do uczestnictwa w porozumieniu - w przypadku naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję,

   b) przymuszanie, wywieranie presji lub stosowanie środków odwetowych w stosunku do innych przedsiębiorców lub osób w celu wprowadzenia w życie lub kontynuowania naruszenia,

   c) dokonanie uprzednio podobnego naruszenia,

   d) umyślność naruszenia;

  2) w przypadku naruszenia zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów lub stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów:

   a) znaczny zasięg terytorialny naruszenia lub jego skutków,

   b) znaczne korzyści uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z dokonanym naruszeniem,

   c) okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. c i d;

  2a) w przypadku dopuszczenia przez osobę zarządzającą do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów, o których mowa w art. 23a lub art. 24:

   a) znaczne korzyści uzyskane przez osobę zarządzającą w związku z dokonanym naruszeniem,

   b) dokonanie uprzednio podobnego naruszenia;

  3) w przypadku dopuszczenia przez osobę zarządzającą do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6 ustawy lub w art. 101 ust. 1 lit. a-e TFUE:

   a) rola organizatora, inicjatora porozumienia ograniczającego konkurencję lub nakłanianie innych przedsiębiorców lub osób do uczestnictwa w porozumieniu,

   b) znaczne korzyści uzyskane przez osobę zarządzającą w związku z dokonanym naruszeniem,

   c) okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. b i c;

  4) w przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 - okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. c i d.