Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.02.05
do 2015.10.29
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 184
Istniejące wersje czasowe art. 31
2015.02.05 Tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 184
2015.10.30
zmieniony przez
2016.04.17
zmieniony przez
2017.01.10
zmieniony przez
2017.02.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 229
2017.06.21
zmieniony przez
2018.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 798
2019.02.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 369
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 31. Do zakresu działania Prezesa Urzędu należy:

  1) sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy;

  2) wydawanie decyzji w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, w sprawach koncentracji przedsiębiorców oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a także innych decyzji przewidzianych w ustawie;

  3) prowadzenie badań stanu koncentracji gospodarki oraz zachowań rynkowych przedsiębiorców;

  4) przygotowywanie projektów rządowych programów rozwoju konkurencji oraz projektów rządowej polityki konsumenckiej;

  5) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organami i organizacjami, do których zakresu działania należy ochrona konkurencji i konsumentów;

  6) wykonywanie zadań i kompetencji organu ochrony konkurencji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, określonych w rozporządzeniu nr 1/2003/WE oraz w rozporządzeniu nr 139/2004/WE;

  7) wykonywanie zadań i kompetencji właściwego organu oraz jednolitego urzędu łącznikowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, określonych w rozporządzeniu nr 2006/2004/WE;

  8) opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów;

  9) przedkładanie Radzie Ministrów okresowych sprawozdań z realizacji rządowych programów rozwoju konkurencji i polityki konsumenckiej;

  10) współpraca z organami samorządu terytorialnego, w zakresie wynikającym z rządowej polityki konsumenckiej;

  11) (uchylony)

  12) opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie konkurencji i konsumentów;

  13) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

  14) realizacja zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie współpracy i wymiany informacji w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów oraz pomocy publicznej;

  15) gromadzenie i upowszechnianie orzecznictwa w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, w szczególności przez zamieszczanie decyzji Prezesa Urzędu na stronie internetowej Urzędu;

  16) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;

  17) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub ustawach odrębnych.