Ustawa z dnia 15.05.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.07.17
do 2015.11.12
tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 995
Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 995
2015.11.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 5:

   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1 lub 2, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z ust. 3a.",

   b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3d w brzmieniu:

    "3a. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, o której mowa w ust. 3, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

    3b. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

     1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;

     2) dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art. 13, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;

     3) dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15, podzielonych przez 12.

    3c. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z ust. 3a, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

    3d. W przypadku osoby uczącej się przepisy ust. 3-3c stosuje się odpowiednio.";

  2) w art. 24 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

   "8. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość otrzymywanych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego, skutkujących koniecznością ustalenia prawa do tych świadczeń zgodnie z art. 5 ust. 3-3c, powodujących utratę prawa do otrzymywanych świadczeń lub obniżenie ich wysokości, prawo do tych świadczeń i ich wysokość ustala się od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym wystąpiła zmiana.";

  3) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne.".