Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.06.1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów działalności kombatanckiej i okresów działalności równorzędnej z działalnością kombatancką do okresów zatrudnienia

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 1991 r. nr 62, poz. 263

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 18.05.2014 r.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. nr 17, poz. 75) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zaliczanie okresów, o których mowa w art. 1 ust. 2, art. 2, 3 i 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. nr 17, poz. 75), do okresów zatrudnienia, od których zależy przyznanie lub wysokość świadczeń pracowniczych, następuje na wniosek pracownika ubiegającego się o te świadczenia.

2. Przy składaniu wniosku należy dołączyć dokumenty stwierdzające przyznanie uprawnień kombatanckich.

§ 2. W razie gdy pracownik w czasie działalności kombatanckiej wykonywał równocześnie zatrudnienie, to okres tej działalności zalicza się do okresu zatrudnienia warunkującego nabycie świadczeń pracowniczych, jeżeli przy ustalaniu prawa do tych świadczeń nie został zaliczony okres tego zatrudnienia.

§ 3. Warunki przyznawania świadczeń pracowniczych z tytułu zaliczania okresów działalności kombatanckiej oraz ich wysokość określają przepisy o wynagradzaniu, obowiązujące w zakładzie pracy.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie przy ustalaniu świadczeń pracowniczych poczynając od dnia 1 stycznia 1991 r.