Ustawa z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.02.08
do 2020.11.30
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 243
Istniejące wersje czasowe art. 190
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 978
2016.09.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1574
2017.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1508
2019.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 243
2020.12.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 190. 1. W przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec wszystkich wspólników spółki cywilnej sąd może połączyć do wspólnego rozpoznania sprawy prowadzone wobec wspólników tej spółki. Jeżeli postępowania otwarto w różnych sądach, właściwy do dalszego prowadzenia połączonych spraw jest sąd, który pierwszy wydał postanowienie o otwarciu postępowania.

2. W postanowieniu o połączeniu spraw sąd wyznacza jednego sędziego-komisarza do wszystkich połączonych spraw. Sąd może również wyznaczyć jednego nadzorcę sądowego albo zarządcę do wszystkich połączonych spraw, powołać jedną radę wierzycieli i wyznaczyć wspólne zgromadzenie wierzycieli.

3. Dla każdego z dłużników sporządza się osobne spisy wierzytelności oraz głosuje się i przyjmuje odrębne układy.

4. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego i zarządcy oraz koszty postępowania pokrywa się z masy układowej lub sanacyjnej każdego z dłużników w częściach określonych przez sąd przy odpowiednim uwzględnieniu zasad przyznawania wynagrodzenia.

5. W przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego osobowej spółki handlowej oraz jej wspólników ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, a także jeżeli sąd uzna za uzasadnione połączenie spraw prowadzonych wobec innych dłużników, w szczególności wobec podmiotów powiązanych oraz małżonków, przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.