Ustawa z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.02.08
do 2020.05.06
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 243
Istniejące wersje czasowe art. 144
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 978
2016.09.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1574
2017.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1508
2018.02.02
zmieniony przez
2019.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 243
2020.05.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 814
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 144. 1. Pomoc publiczna na restrukturyzację może stanowić jedynie uzupełnienie środków:

  1) własnych przedsiębiorcy, z wyłączeniem amortyzacji i planowanych zysków,

  2) pochodzących od akcjonariuszy lub udziałowców przedsiębiorcy lub innych przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej co przedsiębiorca,

  3) pochodzących od wierzycieli przedsiębiorcy

- w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1.

2. Udział środków, o których mowa w ust. 1, w kosztach restrukturyzacji wynosi co najmniej:

  1) 25% - w przypadku małego przedsiębiorcy;

  2) 40% - w przypadku średniego przedsiębiorcy;

  3) 50% - w przypadku przedsiębiorcy innego niż określony w pkt 1 lub 2.

3. W przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności lub szczególnych trudności udział środków, o których mowa w ust. 1, w kosztach restrukturyzacji może być niższy niż określony w ust. 2, ale musi być znaczny.

3a. Środki, o których mowa w ust. 1, muszą być realne oraz nie mogą stanowić pomocy publicznej. W normalnych okolicznościach środki te muszą być porównywalne z przyznawaną pomocą publiczną pod względem wpływu na wypłacalność lub poziom płynności finansowej przedsiębiorcy.

4. Pomoc udzielana jako rekompensata z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym nie jest uwzględniana w obliczeniu udziału środków, o których mowa w ust. 1, w kosztach restrukturyzacji.

5. Przez koszty restrukturyzacji należy rozumieć koszty środków restrukturyzacyjnych wskazanych w planie restrukturyzacyjnym oraz koszty środków restrukturyzacyjnych, poniesione przez przedsiębiorcę przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego w ramach tego samego procesu restrukturyzacji.