Ustawa z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.09.29
do 2016.10.08
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1574

Art. 4. 1. Przepisy ustawy stosuje się do:

  1) przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym";

  2) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;

  3) wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;

  4) wspólników spółki partnerskiej.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

  1) Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego;

  2) banków państwowych i banków hipotecznych;

  3) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji;

  4) funduszy inwestycyjnych.