Ustawa z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.07.14
do 2015.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 978
Istniejące wersje czasowe art. 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 978
2016.01.01
zmieniony przez
2016.09.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1574
2016.10.09
zmieniony przez
2017.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1508
2019.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 243
2020.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4. 1. Przepisy ustawy stosuje się do:

  1) przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym";

  2) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;

  3) wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;

  4) wspólników spółki partnerskiej.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

  1) Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego;

  2) banków państwowych;

  3) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji;

  4) funduszy inwestycyjnych.