Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.07.13
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1473
Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2012.10.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 1155
2013.07.16
zmieniony przez
2019.07.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1412
2020.01.01
zmieniony przez
2022.07.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1473
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. Ustawa określa:

  1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy;

  1a) czas pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących:

   a) przewozy drogowe, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej "rozporządzeniem (WE) nr 561/2006", albo Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 409), zwana dalej "Umową AETR",

   b) przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km;

  1b) czas pracy osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących na jego rzecz:

   a) przewozy drogowe, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 561/2006 albo Umowa AETR,

   b) przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km;

  2) obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych;

  3) zasady stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 albo Umowie AETR;

  4) okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy w prowadzeniu i gwarantowane okresy odpoczynku kierowców:

   a) zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,

   b) niebędących pracownikami

  - wykonujących przewozy regularne na trasach nieprzekraczających 50 km pojazdami, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006.