Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.07.13
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1473
Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2010.04.03
zmieniony przez
2011.03.01
zmieniony przez
2012.01.01
zmieniony przez
2012.10.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 1155
2019.07.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1412
2020.01.01
zmieniony przez
2022.02.02
zmieniony przez
2022.07.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1473
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

  1) transport drogowy - transport drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

  2) przewóz drogowy - przewóz drogowy w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 561/2006;

  3) przewóz regularny - przewóz regularny w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz publiczny transport zbiorowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 i 2445);

  4) stanowisko pracy kierowcy:

   a) siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały,

   b) pojazd, który kierowca prowadzi,

   c) każde inne miejsce, w którym kierowca wykonuje czynności związane z wykonywanymi przewozami drogowymi;

  5) tydzień - okres pomiędzy godziną 0000 w poniedziałek i godziną 2400 w niedzielę;

  6) dzienny okres odpoczynku - okres odpoczynku kierowcy, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 561/2006;

  6a) pora nocna - okres czterech godzin pomiędzy godziną 0000 i godziną 0700; definicję pory nocnej zawartą w tym przepisie stosuje się wyłącznie do celów ustalania czasu pracy;

  7) podróż służbowa - każde zadanie służbowe wykonywane w ramach krajowych przewozów drogowych polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy:

   a) przewozu drogowego poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, lub

   b) wyjazdu poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, w celu wykonania przewozu drogowego.