Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.05.29
do 2022.07.12
zmieniony przez
art. 2 
Istniejące wersje czasowe art. 25
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.06.28
zmieniony przez
2012.01.01
zmieniony przez
2012.10.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 1155
2019.07.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1412
2022.05.29
zmieniony przez
2022.07.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1473
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 25. 1. Pracodawca prowadzi dla każdego kierowcy ewidencję czasu pracy do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.

2. Ewidencja czasu pracy obejmuje liczbę przepracowanych godzin oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej, liczbę godzin nadliczbowych, dni wolne od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia, liczbę godzin dyżuru oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem, czy jest to dyżur pełniony w domu, rodzaj i wymiar zwolnień od pracy, rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, z uwzględnieniem:

  1) zapisów na wykresówkach;

  2) wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;

  3) plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;

  4) innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności, lub

  5) rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1-3.

3. W stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną nie ewidencjonuje się godzin pracy.

4. Pracodawcy, których dotyczy ust. 3, zobowiązani są do prowadzenia indywidualnych kart ewidencji nieobecności pracownika w pracy z podziałem na rodzaj i wymiar.

5. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy w postaci papierowej lub elektronicznej.

6. Ewidencję czasu pracy pracodawca:

  1) udostępnia kierowcy na jego wniosek;

  2) przechowuje przez okres 10 lat po zakończeniu okresu nią objętego.