Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.07.30
do 2022.02.01
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1412
Istniejące wersje czasowe art. 21a
2010.04.03
dodany przez
2012.10.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 1155
2019.07.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1412
2022.02.02
zmieniony przez
2022.07.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1473
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 21a.*) Kierowcy w podróży służbowej, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w przepisach art. 775 § 3-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

________________________
*)Utracił moc z dniem 29.12.2016 r.:

    - w związku z art. 775 § 2, 3 i 5 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz. U.2016.1666, ze zm.) w związku z § 16 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 167) w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym,

    - w związku z art. 775 § 2, 3 i 5 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz. U.2016.1666, ze zm.) w związku z § 9 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U.236.1991, ze zm.) w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym

na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.11.2016 r. sygn. akt K 11/15 (Dz. U. poz. 2206).