Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 
 uwzględniający ww. zmiany
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2012 r. poz. 1155
 zmieniony przez
Wyświetl wcześniejsze wersje
2016.12.29 - bieżąca

Rozdział 3

Obowiązki pracodawcy

Istniejące wersje czasowe art. 24
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2012.10.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 1155
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 24. Pracodawca jest obowiązany:

  1) poinformować kierowców o obowiązujących ich przepisach z zakresu czasu pracy, w sposób przyjęty u danego pracodawcy oraz

  2) uzyskać od kierowcy oświadczenie na piśmie:

   a) o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy,

   b) o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu.

Istniejące wersje czasowe art. 25
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.06.28
zmieniony przez
2012.01.01
zmieniony przez
2012.10.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 1155
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 25. 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:

  1) zapisów na wykresówkach,

  2) wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,

  3) plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,

  4) innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności, lub

  5) rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1-4.

1a. W stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną, nie ewidencjonuje się godzin pracy.

1b. Pracodawcy, którzy prowadzą ewidencję w formie wskazanej w ust. 1, lub których dotyczy ust. 1a, zobowiązani są do prowadzenia indywidualnych kart ewidencji nieobecności pracownika w pracy z podziałem na rodzaj i wymiar.

2. Ewidencję czasu pracy, o której mowa w ust. 1, pracodawca:

  1) udostępnia kierowcy na jego wniosek;

  2) przechowuje przez okres 3 lat po zakończeniu okresu nią objętego.

Art. 26. Warunki wynagradzania kierowców nie mogą przewidywać składników wynagrodzenia, których wysokość jest uzależniona od liczby przejechanych kilometrów lub ilości przewiezionego ładunku, jeżeli ich stosowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu na drogach lub zachęcać do naruszania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006.