Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.03.2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2015 r. poz. 416

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów stanowiących równowartość niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, wniesionych nieodpłatnie przez podmiot tworzący, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.), do spółek prawa handlowego powstałych na podstawie tej ustawy w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących w dniu przekształcenia spółkami z wyłącznym udziałem podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 3. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

______________________
*)Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24.03.2015 r.