Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2015 r. poz. 167
 zmieniony przez
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1854

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 842) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) wzór wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej "Funduszem", o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, zwanej dalej "ustawą";

  2) wzór umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy;

  3) wzór wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu, o którym mowa w art. 11 ustawy;

  4) wzór zapotrzebowania na środki Funduszu na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środki Funduszu, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, składanego przez marszałka województwa dysponentowi Funduszu, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy;

  5) wzór zapotrzebowania na środki Funduszu przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy, o którym mowa w art. 30b ustawy, oraz termin jego przekazania dysponentowi Funduszu;

  6) termin i sposób rozliczenia się przedsiębiorcy z otrzymanych środków Funduszu na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy;

  7) termin i sposób przekazywania ministrowi właściwemu do spraw pracy przez marszałka województwa informacji o wykorzystaniu środków na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, a także wzór tej informacji.

§ 2. Wzór wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Wzór wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu, o którym mowa w art. 11 ustawy, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Wzór zapotrzebowania na środki Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy, w terminie do 10. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków na opłacenie składek, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, zapotrzebowanie na środki Funduszu przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy, o którym mowa w art. 30b ustawy.

2. Wzór zapotrzebowania na środki Funduszu przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy, o którym mowa w art. 30b ustawy, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 7. Przedsiębiorca, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania środków Funduszu na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków na opłacenie składek, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy:

  1) zwraca na rachunek Funduszu, z którego otrzymał środki, różnicę między kwotą środków otrzymanych na wypłatę świadczeń i na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne a kwotą środków wydatkowanych na te cele;

  2) przekazuje marszałkowi województwa wykaz, o którym mowa w art. 11 ustawy, zawierający potwierdzenia, własnoręcznym podpisem, otrzymania świadczeń przez uprawnionych pracowników lub przekazuje poświadczone kopie potwierdzeń wypłaty świadczeń przekazem pocztowym lub przelewem.

§ 8. 1. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy, w terminie do 10. dnia roboczego każdego miesiąca, miesięczną informację o wykorzystaniu środków Funduszu na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy.

2. Informację sporządza się w postaci papierowej oraz elektronicznej albo wyłącznie w postaci elektronicznej.

3. Informacja w postaci elektronicznej jest przekazywana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Informacja może być sporządzona i przekazana wyłącznie w postaci elektronicznej tylko wtedy, gdy integralność jej treści jest zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu*) w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893)**) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

5. Wzór informacji jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

____________________
*) Obecnie: kwalifikowanym podpisem elektronicznym na podstawie art. 131 ustawy z dnia 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579), która weszła w życie z dniem 7.10.2016 r.
**) Ustawa utraciła moc na podstawie art. 141 ww. ustawy

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 r.*)

___________________
*)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2013 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. poz. 1349), które utracio moc z dniem 1.02.2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19.12.2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 150).

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 167
2016.09.27
zmieniony przez
2017.10.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1854
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Wniosek o przyznanie świadczeń

Wniosek o przyznanie świadczeń

Wniosek o przyznanie świadczeń

Wniosek o przyznanie świadczeń

Załącznik nr 2

Umowa o wypłatę świadczeń

Umowa o wypłatę świadczeń
Umowa o wypłatę świadczeń
Umowa o wypłatę świadczeń
Umowa o wypłatę świadczeń
Załącznik nr 3

Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Funduszu)

Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Funduszu)
Załącznik nr 4

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
Załącznik nr 5

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 842)

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 842)
Załącznik nr 6

Informacja dla ministra właściwego do spraw pracy dotycząca wykorzystania środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Funduszu) na wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Informacja dla ministra właściwego do spraw pracy dotycząca wykorzystania środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Funduszu) na wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy