Ustawa z dnia 3.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2011.01.01
do 2013.02.21
zmieniony przez
art. 46 
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241
Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2004.06.01
2010.01.01
zmieniony przez
2010.10.01
zmieniony przez
2011.01.01
zmieniony przez
2013.02.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 254
2015.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 2099
2016.09.09
zmieniony przez
2017.01.01
zmieniony przez
2017.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1222
2018.06.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1252
2019.04.01
zmieniony przez
2019.11.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2136
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. Ustawa ma zastosowanie do:

  1) przedsiębiorstw państwowych,

  2) państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 8 i 9, oraz nie są szkołami wyższymi,

  3) samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 4, 6 i 7,

  4) jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

  5) spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,

  6) spółek prawa handlowego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,

  7) spółek prawa handlowego, w których udział spółek, o których mowa w pkt 4-6, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,

  8) agencji państwowych, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną, w tym agencji wykonawczych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240),

  9) instytutów badawczych lub podmiotów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o instytutach badawczych,

  10) fundacji, w których dotacja ze środków publicznych przekracza 25% rocznych przychodów albo w których mienie pochodzące ze środków publicznych przekracza 25% majątku fundacji na koniec roku kalendarzowego i jego wartość przekracza 10% przychodów tej fundacji,

  11) (uchylony)

  12) państwowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem organów administracji publicznej i organów wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotów, których kierownicy podlegają przepisom ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. nr 20, poz. 101, z późn. zm.),

  13) (uchylony)

  14) (uchylony)

  15) (uchylony)

  16) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.