Ustawa z dnia 3.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.04.01
do 2019.11.04
zmieniony przez
art. 76 
Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2004.06.01
2011.01.01
zmieniony przez
2013.01.01
zmieniony przez
2013.02.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 254
2015.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 2099
2016.09.09
zmieniony przez
2017.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1222
2018.06.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1252
2019.04.01
zmieniony przez
2019.11.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2136
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. Ustawa ma zastosowanie do:

  1) kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10, 12 i 17, w szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych;

  2) zastępców kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10, 12 i 17, w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów;

  3) członków organów zarządzających jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, a w szczególności członków zarządów;

  4) głównych księgowych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10, 12 i 17;

  5) likwidatorów jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1;

  6) (uchylony)

  7) członków organów nadzorczych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 2, 3 i 8;

  8) (uchylony)

  9) (uchylony)

  10) kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.