Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.12.2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej*)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2014 r. poz. 1803
 zmieniony przez
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2022 r. poz. 1954

Na podstawie art. 89 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488 i 1561) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa informacje, jakie powinien zawierać wniosek podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwany dalej "wnioskiem", ubiegającego się o zwrot podatku od wartości dodanej w odniesieniu do nabytych przez niego towarów i usług lub w odniesieniu do zaimportowanych przez niego towarów wykorzystywanych do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju oraz sposób opisu niektórych informacji, warunki i termin składania wniosków.

§ 2. 1. Wniosek składany jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

2. Informacje, jakie powinien zawierać wniosek, oraz sposób opisu niektórych informacji określa załącznik do rozporządzenia.

3. Wniosek uznaje się za złożony, jeżeli podatnik przedstawi wszystkie informacje, o których mowa w ust. 2.

4. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 2, zawarte w złożonym wniosku będą zawierały pomyłki, podatnik może dokonać korekty wniosku.

§ 3. Do wniosków za 2014 r. składanych przez podatników stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej (Dz. U. poz. 1800 oraz z 2010 r. poz. 1556).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

___________________
*)Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12.02.2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 11) oraz dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12.02.2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 23, z późn. zm.).

Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 1803
2021.07.01
zmieniony przez
2022.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1954
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 
Informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej, oraz sposób opisu niektórych informacji **)

1. Urząd skarbowy, za pośrednictwem którego przekazywany jest wniosek.

2. Państwo członkowskie, do którego jest kierowany wniosek.

3. Cel złożenia wniosku (nowy wniosek/korekta).

4. Dane dotyczące wniosku, do którego odnosi się korekta:

  1) numer wniosku;

  2) data wniosku.

5. Dane dotyczące podatnika:

  1) dane identyfikacyjne podatnika:

   a)   imię i nazwisko,

   b)  pełna nazwa firmy;

  2) rodzaj podatnika (podatnik niebędący osobą fizyczną lub osoba fizyczna);

  3) dokładny adres zamieszkania/siedziby;

  4) adres poczty elektronicznej;

  5) Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika.

6. Dane dotyczące pełnomocnika (reprezentanta)1):

  1) imię i nazwisko;

  2) dokładny adres;

  3) adres poczty elektronicznej;

  4) numer identyfikacyjny.

7. Rodzaj prowadzonej działalności - wskazanie czwartego poziomu kodów NACE Rev. 2, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1893/20062), na podstawie art. 9 rozporządzenia nr 79/20123) lub opis tekstowy.

8. Okres, do którego odnosi się wniosek:

  1) od (dzień, miesiąc, rok);

  2) do (dzień, miesiąc, rok).

9. Oświadczenie podatnika, że w państwie członkowskim, do którego jest kierowany wniosek, w okresie, do którego odnosi się wniosek, podatnik nie dokonywał dostaw towarów lub świadczenia usług, z wyjątkiem:

  1) usług transportu i usług pomocniczych do takich usług, zwolnionych zgodnie z przepisami państwa członkowskiego zwrotu implementującymi przepisy art. 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 lub 160 dyrektywy 2006/112/WE;

  2) usług, wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i dostaw towarów dokonywanych przez podatnika ułatwiającego takie dostawy zgodnie z art. 14a ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE, rozliczanych według procedury szczególnej określonej w tytule XII w rozdziale 6 w sekcji 3 tej dyrektywy;

  3) sprzedaży na odległość towarów importowanych rozliczanej według procedury szczególnej określonej w tytule XII w rozdziale 6 w sekcji 4 dyrektywy 2006/112/WE;

  4) dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz osoby zobowiązanej do zapłaty podatku od wartości dodanej zgodnie z przepisami państwa członkowskiego zwrotu implementującymi przepisy art. 194-197 i art. 199 dyrektywy 2006/112/WE.

10.   Dane dotyczące rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot podatku od wartości dodanej4):

  1) numer IBAN, o którym mowa w przepisach prawa bankowego;

  2) kod BIC, o którym mowa w przepisach prawa bankowego;

  3) waluta rachunku bankowego.

11.   Informacje dotyczące zaimportowanych towarów:

  1) imię i nazwisko/nazwa sprzedawcy towarów;

  2) adres i kraj sprzedawcy towarów;

  3) data i numer dokumentu celnego;

  4) rodzaj towarów według kodów i podkodów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia nr 79/20123), lub według opisu tekstowego;

  5) podstawa opodatkowania w walucie państwa członkowskiego zwrotu;

  6) kwota podatku od wartości dodanej w walucie państwa członkowskiego zwrotu;

  7) obliczenie podatku od wartości dodanej w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1k ustawy5) - wysokość proporcji (w %);

  8) kwota podatku od wartości dodanej do zwrotu6).

12.   Informacje dotyczące nabytych towarów i usług:

  1) imię i nazwisko/nazwa dostawcy towarów lub usług;

  2) numer rejestracyjny VAT dostawcy7),8);

  3) adres i kraj dostawcy towarów lub usług;

  4) data i numer faktury;

  5) rodzaj towarów i usług według kodów i podkodów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia nr 79/20123), lub według opisu tekstowego;

  6) podstawa opodatkowania w walucie państwa członkowskiego zwrotu;

  7) kwota podatku od wartości dodanej w walucie państwa członkowskiego zwrotu;

  8) obliczenie podatku od wartości dodanej w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1k ustawy5) - wysokość proporcji (w %);

  9) kwota podatku od wartości dodanej do zwrotu6).

13.   Zmiana proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1l ustawy5):

  1) okres, do którego odnosi się zmiana:

   a)   od (dzień, miesiąc, rok),

   b)  do (dzień, miesiąc, rok);

  2) wysokość proporcji po zmianie (w %).

14.   Informacja o załącznikach, jeśli są wymagane - typ i nazwa pliku oraz opis zawartości.

15.   Informacja o wyrażeniu zgody przez podatnika/pełnomocnika (reprezentanta) podatnika na otrzymywanie pism (informacji) w sprawie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

16.   Data wypełnienia wniosku.

_________________________
1) Pozycję 6 wypełnia się, jeśli podatnik ustanowił pełnomocnika.

2) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.).

3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 79/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 29 z 01.02.2012, str. 13, z późn. zm.).

4) W przypadku gdy podatnik ustanowił pełnomocnika - możliwa opcja wskazania rachunku wnioskodawcy/pełnomocnika (reprezentanta).

5) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).

6) W przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, kwota zwrotu powinna być obliczona z uwzględnieniem tej proporcji.

7) W przypadku Niemiec możliwe jest podanie numeru rejestracji podatkowej.

8) W przypadku faktury uproszczonej nie ma konieczności podawania numeru rejestracyjnego VAT dostawcy.

_____________________
**)Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30.07.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1430) załącznik do niniejszego rozporządzenia wszedł w życie z dniem 10.08.2021 r., z mocą od dnia 1.07.2021 r.